DSIL Parents Maker's Day

June 21, 2018

DSIL Parents Maker’s Day

โครงการ DSIL Parents Maker’s day จัดขึ้นสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้จากการประดิษฐ์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าใจถึงหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนวิชา Fablab โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ

สามารถชมภาพรวมกิจกรรมของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่