หลักสูตรประถมศึกษา

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

ห้องปฏิบัติการ FabLearn Lab ให้บริการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับทุกชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยสนับสนุนการประดิษฐ์หรือให้คำแนะนำด้านการออกแบบ การสร้างชิ้นงาน โครงการสำหรับครูและนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการ FabLearn Lab ยังจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่าห้องเรียน FabLearn Lab

ห้องเรียน FabLearn Lab  นี้ เน้นปูพื้นฐานการประดิษฐ์ให้กับนักเรียน โดยเน้นทักษะในระดับเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มการประดิษฐ์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การประดิษฐ์มาก่อน กิจกรรมชั่วโมง FabLearn Lab  นี้จะเน้นสร้างประสบการณ์พื้นฐานทางด้านวัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวัสดุต่างๆ การวาดออกแบบชิ้นงาน และการวาดภาพชิ้นงาน 2 มิติ และ 3  มิติ พื้นฐานการใช้เลเซอร์คัทเตอร์อย่างปลอดภัย การใช้เครื่องพิมพ์ 3   มิติ การใช้ Vinyl Cutter งานออกแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น และการใช้ระบบสมองกลฝังตัว ( Microcontroller) ในระดับพื้นฐาน กระบวนการออกแบบ (Design Process) ปลูกฝังวินัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ฯ เพื่อสร้างประสบการณ์และความมั่นใจในการประดิษฐ์ให้กับนักเรียน โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนจะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและปลอดภัยและมีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานเมื่อเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทั้งนี้หลักสูตร FabLearn Lab คำนึงถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งหลักสูตรจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านทักษะการประดิษฐ์และจะมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อสิ่งประดิษฐ์ไปตามความสนใจของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป โดยครูผู้สอนจะออกแบบให้กิจกรรมดังกล่าวตอบสนองความสนใจของผู้เรียนและยังคงส่งเสริมทักษะสำคัญทีได้ระบุไว้ในหลักสูตร

โครงสร้างทักษะสำคัญในหลักสูตร FabLearn Lab Class

  1. Basic Craft Skills ทักษะการประดิษฐ์เบื้องต้น
  2. การใช้เลเซอร์คัทเตอร์
  3. Computer Graphic
  4. การใช้ 3D Printer
  5. งานไฟฟ้า
  6. การสร้างกลไก
  7. การเขียนโปรแกรมและสมองกลและระบบอัตโนมัติเบื้องต้น
  8. กระบวนการออกแบบ

กิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษา

Level Activitiies Basic craft skills Laser cutter Computer graphic 3D printer Electronics Mechanics Programming Design Process
Grade 2 Replica of shapes by clay, wire and paper. Teacher model x
Paper craft town x
Box assembly with different joint and cut x
Computer Graphic (Illustrator): House maker x x x
Grade 3 LED light pop up card x x
Shadow theatre x x x
Parachutte experiment x x
Wind power car x x x
Light bot, Code studio x
Scratch and basic gogo board x x x
Grade 4 Gogo Board: Zumo robot x x x x x
Design thinking: egg drop 1-2 x x x
Soft plastic, fabric, clay, molding x
Grade 5 Wood toys x x x
3D Sculpture : Sculptris x x
Basic Rhinoceros x x
Arduino: electronic circuit, bread board x x x
Grade 6 Gogo board: project Appication of variety skills
Gogo board: Rube Goldberg Appication of variety skills
Tron Gloves :   Basic of e-textiles Appication of variety skills