หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางช่างต่างๆ และเพิ่มทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวในรูปแบบต่างๆ กระบวนการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามมิติ Infographic งานแอนิเมชั่น การออกแบบภายในและงานไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์เพียงพอที่จะนำไปออกแบบชิ้นงานในโครงงานตามความสนใจของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมจะเน้นกิจกรรมที่เรียนรู้ และสร้างชิ้นงานได้เร็ว

นักเรียนในระดับชั้นมัธยม 1-3 จะเรียนคละชั้นกันและเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ โดยเลือกเรียนเป็นชุดวิชา (Module) สั้นๆ (ความยาว 5 ชั่วโมงต่อกิจกรรม) และจะมีการเวียนกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย

นอกจากทักษะทางช่างและการเขียนโปรแกรมที่สูงขึ้นแล้ว ในระดับชั้นมัธยมจะเริ่มเน้นกระบวนการออกแบบ Design Process ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับวัยที่เริ่มเข้าใจกระบวนการ การคิดในเชิงนามธรรมมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้ผ่านประสบการณ์การทำวิจัย เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง การตั้งคำถาม การตีความข้อมูลและการสังเกตการณ์พฤติกรรมของ Users ในวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด ไอเดียในการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม กล่าวคือ เริ่มเน้นไปที่การเอาศูนย์กลางการออกแบบ จากเดิมที่สร้างชิ้นงานจากความคิดของตนเอง นำไปสู่การใช้ข้อมูลจริง จากผู้ที่ใช้งานจริงและสถานการณ์จริง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตีความข้อมูลอย่างเป็นระบบ ก่อนจะนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและออกแบบมาเป็นทางเลือกของชิ้นงาน รวมไปถึงกระบวนการทดสอบชิ้นงาน ว่ามีการใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกอย่างไร โดยมีการเก็บข้อมูลพิสูจน์อย่างเป็นกระบวนการ

กิจกรรมในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (อยู่ระหว่างการออกแบบ ทดลองและปรับปรุง)

Activitiies

Design Process

Computer graphic

3D printer

Microcontroller

Electronics

Mechanics

Programming

Laser cutter

Gogo board: Data collection with DD board (internet of things)
X
X
X
X
X
Gogo board : Application in thier project (Automation Systems)
 X  X  X  X  X  X  X
Light Signs
 X  X  X  X
Review of Rhinoceros (Design your own product)
X  X  X  X  X  X  X  X
Review of AI (Design your Avatar)
 X  X  X
Review of Laser Cutter and AI (Design your story board)
X X  X  X  X
Basic Arduino with LED design
 X  X  X  X
Basic MAYA (Animation)
 X  X
InfoGraphic
X X