ห้องออกแบบ

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

FabLab@School ตั้งอยู่ที่ชั้น10 ของดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเริ่มจัดตั้งในเดือน มกราคม ปี 2556 ด้วยเงินสนับสนุนจาก คุณบุนนาค อิศรเสนา ณ อยุธยาและครอบครัว ห้องแล๊ปนี้นำองค์ความรู้แบบ Constructionism Project Based Learning และ ห้องเรียนแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่ผสมผสานศาสตร์แขนงต่างๆมาใช้โดยเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานที่พววกเขาสนใจ ดรุณสิกขาลัยเริ่มก่อตั้งในปี 2544 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นที่ๆพัฒนางานด้านวิจัยและการทดลองการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางในประเทศไทย

ห้องFabLab@School มีพื้นที่ทั้งหมด 176 ตารางเมตร (11×15 ม.) และแบ่งออกเป็น 4 ห้องหลัก ซึ่งห้องทั้ง 4 จะมีสีที่แตกต่างกันเพื่อจำแนกลักษณะการใช้งาน

หลักการทำงานของทั้ง 4 ห้อง

  1. ห้องเขียว ประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐานในการประดิษฐ์ สำหรับงานออกแบบและงานประดิษฐ์ทั่วไป
  2. ห้องแดง ประกอบด้วยเครื่องปริ๊นสามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์และมุม ไฟฟ้า โดยนักเรียนที่จะเข้าไปใช้ต้องได้รับการฝึกใช้เครื่องมือดังกล่าวก่อน หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของครู
  3. ห้องฟ้า ประกอบด้วยเครื่องมือในการประชุมทางไกลและระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง ใช้สำหรับงานประชุมเป็นกลุ่ม, การประชุมทางไกล และงานreflectionหลังคาบเรียน
  4. ห้องม่วง ห้องสำหรับทำงานไม้ งานช่างไม้ทั่วๆไป เช่น การตัด เลื่อย ไส ตอกตะปู ทากาว    ซ่อมแซมและดัดแปลงส่วนต่างๆที่เป็นไม้ เพิ่มทักษะการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน

Green Room

ประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐานในการประดิษฐ์ สำหรับงานออกแบบและงานประดิษฐ์ทั่วไปที่ไม่มีฝุ่นหรือสารเคมีมาเกี่ยวข้อง

Red Room

ประกอบด้วยเครื่องปริ้นสามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์และมุมไฟฟ้า ผู้ที่จะเข้าไปใช้ต้องได้รับการฝึก หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของครู ห้องนี้ต้องการการจัดการอย่างเข้มงวดและระบบระบายอากาศที่ดีเนื่องจากมีการใช้งานที่ทำให้เกิดฝุ่นและเกี่ยวข้องกับสารเคมี

Blue Room

ประกอบด้วยเครื่องมือในการประชุมทางไกลและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างนักประดิษฐ์และคุณครูทั้งในและต่างประเทศ

Purple Room

ห้องสำหรับทำงานไม้ งานช่างไม้ทั่วๆไป เช่น การตัด เลื่อย ไส ตอกตะปู ทากาว    ซ่อมแซมและดัดแปลงส่วนต่างๆที่เป็นไม้ เพิ่มทักษะการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน