สมาชิก FabLearn Lab

สนใจสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายนักประดิษฐ์

   สมาชิก DSIL FabLearn Lab Members ประกอบด้วยนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการประดิษฐ์ ท่านสามารถเข้าชมชิ้นงานการประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์เหล่านี้ได้ หากท่านมีคำถามหรือมีความสนใจสามารถติดต่อนักประดิษฐ์ได้(ตามความสมัครใจของสมาชิกที่ให้ข้อมูล)

   รายชื่อสมาชิกนี้ เรียงตามลำดับปริมาณชิ้นงานที่นำมาลงทะเบียนไว้และจะเรียงตามลำดับความใหม่ล่าสุดของชิ้นงาน หรือสามารถเข้ามชิ้นงานได้ผ่านหน้า Profile ของสมาชิก อนี่งลิขสิทธิ์ของชิ้นงานทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของนักประดิษฐ์แต่ละคน หากท่านต้องการใช้ภาพหรือวีดีโอ เพื่อเป็นการเคารพในนักประดิษฐ์ทุกท่าน (รวมถึงเยาวชน) ท่านสามารถติดต่อนักประดิษฐ์เพื่อขออนุญาตใช้ภาพและวีดีโอต่างๆ ก่อนทุกครั้ง หรือติดต่อผ่านแอดมินของ DSIL FabLearn Lab Website

DSIL FabLearn Lab Members

กนกวรรณ อรุณมณี

ครู

kanok-naew@hotmail.com

สาทิตย์ ถาวรสาลี

ครู

badtop1132@gmail.com

มานิตย์ คงมา

ครู

nitochem@gmail.com

สมชาติ แผ่อำนาจ

ครู

mr.chartthai@gmail.com

ศุภกฤต รองาม

ครู

supakit.126@mail.kmutt.ac.th

กุลธิดา นาคีสินธ์ุ

ครู

koolthida_nakee@hotmail.com

ชาญวิทย์ ชูพล

ครู

chupon.chan@gmail.com

มานพ มากเลย์

ครู

makxmanop@gmail.com

อภินันต์ เพื่มศรี

ครู

apinunphermsri@gmail.com

เกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร

ครู

e21hkl@gmail.com

ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ

ครู

emailnoke@gmail.com

พิชญะ พรมลา

ครู

pichaya.promla@gmail.com

เทพพิทักษ์ ล่ำฮวด

ครู

Thep3006@gmail.com

ศิวกร อินภูษา

ครู

siwakornin@gmail.com

วรสิทธิ์ ขุนค้า

ครู

worasit2559@gmail.com

ณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์

ครู

narongritpintaboon@gmail.com

ปริญญา เทวโรจน์

ครู

teejarb@hotmail.com

อภิรักษ์ กุลชุตินธร

ครู

qlii3@hotmail.com

กฤษดา ดวงจิตต์เจริญ

ครู

kitsada.dou@gmail.com

ธีรพงษ์ จันตะเสน

ครู

doog_tom@hotmail.com

รณภูมิ มัฐผา

ครู

technicloei@hotmail.com

ศุภกร ผันผล

ครู

supakorn.solid27@gmail.com

อิทธิภพ ทิมวิภาค

ครู

gig_idd@hotmail.com

ดรุณี สุวรรณไตร

ครู

ning_idea@hotmail.com

สงกรานต์ ยืนยั่ง

ครู

songkrany@gmail.com

กนก สมดี

ครู

kanoksomdee.k@gmail.com

ณภชล ฤกษ์วิรี

ครู

msnaon@hotmail.com

รัชพล ผลพูล

ครู

saeba_ryoiji@hotmail.com

วิทยา ปาตาสะ

ครู

withtaya_nu@hotmail.com

ชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์

ครู

neki_satang@hotmail.com

คงขวัญ รุ่งอุทัย

ครู

kkai699@gmail.com

เฉลิมรัตน์ นาคประทุม

ครู

chalermrat010622@gmail.com

มานะ อินทรสว่าง

ครู

physicsmana@hotmail.com

ทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์

ครู

kh.thippawan@gmail.com

กริตติ การวัฒนี

ครู

kanwattanee@hotmail.co.th

เบญจมาศ รัตนสมบูรณ์

ผู้ปกครอง

ikfish@hotmail.com

สาธิต วรสมุทรปราการ

ครู

st315@songtham.ac.th

ปราชญ์กิตติ หมายเจริญ

ครู

prachkitti@gmail.com

ปริญ ชิดไธสง

นักเรียน

prinnteiji@gmail.com

ณัฐพัฒน์ จรัสโพธิรัตนกุล

นักเรียน

keng254724@gmail.com

กฤตยา วุฒิสิวะชาติกุล

นักเรียน

krittayav@icloud.com

รมัณยา ดอนมะยา

นักเรียน

ramanyakam4898@gmail.com

รัตนา ธนสารกิจ

โค้ชธุรกิจ

rattana.tha@gmail.com

ปริตร ตั้งปริมณฑล

สถาปนิก

supersingy@gmail.com

ณัฐอาณา ศรีสุขสวัสดิ์

นักเรียน

nutarna.nut@gmail.com

นันท์ภากรณ์ โพธิ์นทีไท

นักเรียน

nanearn5624@gmail.com

กรลักษณ์ ทรัพย์ทวีกุล

พนักงาน

koraluks@gmail.com

สุธาวดี อรรถปิยพันธุ์

ครู

dollarspencer@hotmail.com

สุวิทย์ มณฑลผลิน

ธุรกิจส่วนตัว

suwitmontonpalin@gmail.com

สุวิมล อันมานะตระกูล

แม่บ้าน

boynoynudee@gmail.com

พงศ์พล ตั้งปริมณฑล

นักเรียน

siam2710@hotmail.com

ปริตร ตั้งปริมณฑล

สถาปนิก

siam2710@hotmail.com

ศศิญา จงมนตรี

เจ้าของกิจการ

siam2710@hotmail.com

กันต์ณัฐฐา ตั้งปริมณฑล

นักเรียน

siam2710@hotmail.com

ปัญญา มหศรีแสงเพชร

นักเรียน

mondira.sarapark@gmail.com

พาที แพเจริญ

นักเรียน

patee.paecharoen@gmail.com

ธนภัทร ยงวณิชย์

นักเรียน

kittiyaru@gmail.com

ชื่อ / นามสกุล

Institution

yourname@domain.com

ชื่อ / นามสกุล

Institution

yourname@domain.com

ชื่อ / นามสกุล

Institution

yourname@domain.com